21. decembra 2017

TPV

TPV pre oceľové bezpečnostné zvodidlá Fracasso
Technické podmienky TPV 1/2009 , TPV 1/2009 dodatok 1 , TPV 1/2009 dodatok 2 , TPV 1/2009 dodatok 3 , TPV 1/2009 dodatok 4

Priestorové usporiadanie (vrátanie návrhových parametrov a podmienok použitia).

Konštrukčné diely (obsahujú prehľadné výkresy jednotlivých typov zvodidla vrátane zábradelných výplní pri zábradelných zvodidlách) – technické listy (TL): 3n 24335 , 3n 31622 , 3n 32122 , 3n 32920 , 3n 35975 , 3n 36706 , B 21300 , B 22435 , B 29707 , B 33061 , ISB 26482

TPV platí pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, miestne komunikácie a mosty v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201. Primerane platí aj pre účelové komunikácie. Všetky zvodidlá boli skúšané a spĺňajú normu STN EN 1317, 1-8.